Hírek, beszámolók

Isten Pénze bemutató és jótékonysági akció a Budapesti Operettszínházban

Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi Isten pén­ze cí­mű mu­si­calének be­mu­ta­tó­ját tartják no­vem­ber 28-án a Budapesti Operettszínházban.

A Charles Dickens Karácsonyi ének cí­mű re­gé­nyé­ből írt ze­nés mű csü­tör­tö­ki bu­da­pes­ti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Lőrinczy György, a szín­ház új fő­igaz­ga­tó­ja ki­emel­te: nagy öröm szá­má­ra, hogy az el­ső hi­va­ta­los saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót pont egy ma­gyar da­rab be­mu­ta­tó­já­ról tart­ják. Arról be­szélt, hogy az Isten pén­zét “el­fo­gul­tan sze­re­ti”, a mu­si­cal né­met­or­szá­gi és sváj­ci be­mu­ta­tá­sát an­nak ide­jén ő se­gít­het­te.

Müller Péter, a da­rab író­ja 1944 ka­rá­cso­nyát idéz­te fel, ami­kor Pest ro­mok­ban he­vert, a há­zu­kat le­bom­báz­ták, de az ő éle­té­ben még­is a leg­szebb ka­rá­csony volt. “Először érez­tem meg azt, gye­rek­fej­jel, hogy ilyen­kor a szel­lem­vi­lág kö­zel van, hi­á­ba van a föl­dön po­kol” – mond­ta, hoz­zá­té­ve, hogy Dickens is hit­te, hogy az ilyen nagy pil­la­na­tok­ban, a sze­re­tet pil­la­na­tá­ban meg­nyí­lik az em­ber szá­má­ra cso­da. Elmondta: azért nem Karácsonyi ének cí­men játsszák a da­ra­bot, mert ez nem csak ka­rá­csony­kor tör­té­nik meg, “ha­nem min­den olyan pil­la­nat­ban, ami­kor az em­ber rá­döb­ben ar­ra, – mint a da­rab hő­se, Ebeneezer Scrooge – amit Hamvas Béla úgy mond, hogy sze­re­tet nél­kül az élet őrü­let”. A mű ar­ról szól, ho­gyan éb­red va­la­ki fel eb­ből az őrü­let­ből, és ho­gyan lesz bol­dog em­ber – fo­gal­ma­zott. A da­rab cí­mé­nek je­len­té­sé­ről el­mond­ta: az is­ten pén­zét úgy hív­ják, hogy sze­re­tet.

Tolcsvay László ze­ne­szer­ző, aki a szín­ház szá­má­ra el­ké­szí­tet­te az élő ze­ne­kar­ra hang­sze­relt új ze­nei vál­to­za­tot, ar­ról be­szélt, hogy na­gyon sze­re­ti ezt a szín­há­zat, mert itt min­den a mu­zsi­ká­ról szól. Megújult, fel­fris­sült, gaz­da­gab­bá vált a mu­zsi­ka, ame­lyet az ope­rett­szín­ház tár­su­la­tá­ra adap­tált – tet­te hoz­zá.

Somogyi Szilárd ren­de­ző ki­emel­te: az Isten pén­ze “ha­za­ér­ke­zik” az ope­rett­szín­ház­ba, ahol a szer­zők­nek már több mű­vét is ját­szot­ták. “Amikor az elő­adás­ra be­ül a kö­zön­ség, kö­zö­sen gon­dol­ko­zunk azon, hogy mit ron­tunk el nap mint nap, és ho­gyan tud­nánk job­bá ten­ni a hét­köz­nap­ja­in­kat” – mond­ta.

Müller Péter Sziámi ar­ról be­szélt, hogy ren­ge­te­get ta­nult Müller Pétertől, könnyű ve­le a mun­ka. “Együtt dol­goz­ni, az nem munka ne­künk, az re­pü­lés” – fo­gal­ma­zott. Felidézte azt a pil­la­na­tot, ami­kor elő­ször kér­te fel egy da­rab­ra, a Mária evan­gé­li­u­ma cí­mű Tolcsvay-mű dal­szö­ve­ge­i­nek meg­írá­sá­ra. Mint mond­ta, Tolcsvay Lászlóval sors­sze­rű a ta­lál­ko­zá­sa: ha a ze­nét ele­get hall­gat­ja, ak­kor meg­szó­lal ben­ne a szö­veg. “Nekem nem kell azt ki­ta­lál­nom, csak meg kell hal­la­nom” – mond­ta. Kiemelte: az Isten pén­ze da­lai fan­tasz­ti­ku­sak, ahogy a ze­ne a drá­mát vi­szi elő­re egé­szen ki­vé­te­les, azért hat ennyi­re a da­rab. Hozzátette: je­len­leg is Tolcsvay Lászlóval dol­go­zik egy új da­ra­bon.

A Budapesti Operettszínház iga­zi ka­rá­cso­nyi aján­dék­nak szán­ja az elő­adást, amely­nek főbb sze­re­pe­it Földes Tamás/ Szomor György, Szabó P. Szilveszter/ Németh Attila, Szerényi László/ Pálfalvy Attila, Serbán Attila/ Peller Károly, Szabó Dávid/ Gömöri András Máté, Vágó Bernadett/ Simon Panna, Kerényi Miklós Máté/ Veréb Tamás, Lehoczky Zsuzsa/ Kolti Helga, Vágó Zsuzsi/ Kékkovács Mara, Nádasi Veronika/ Kalocsai Zsuzsa játssza.  A dísz­le­tet Szlávik István, a jel­mezt Gyarmathy Ágnes ter­vez­te, a ko­re­og­rá­fus Balogh-Barta Viktória. Az elő­adás ze­nei ve­ze­tő­je Balassa Krisztián.

A sajtótájékoztató lezárásaként Lencsó Rita, a teátrum sajtófőnöke elmondta, hogy a Budapesti Operettszínház jótékonysági akciót hirdet: november 21-től minden pénteken és szombaton Advent utolsó szombatjáig a színház szólistái gyűjtenek adományokat a Minden gyerek lakjon jól! Alapítvány számára. A sort november 21.-én pénteken 16. 00 órakor Dolhai Attila nyitja, 17. 00 órától pedig Veréb Tamás várja az adakozó kedvűeket a Nagymező utca és Andrássy út sarkán található jegyárusító pavilonban.

Forrás: MTI/Budapesti Operettszínház

Kapcsolódó tartalmak

Musicales programok a Nők Lapja hétvégén és a Múzeumok Majálisán

admin

Isten pénze premier party (Operettszínház, 2014. november 28.)

Czibulka Stella

István, a király – közönségtalálkozó a REÖK-palotában

Rechtenwald Kristóf

Zöld utat kapott a Footloose remake

admin

Újra itt a KOZSZT! – A tervezett programban Csárdáskirálynő, A tavasz ébredése, Macskák

Utasi Nikolett